ДОНОР
ИМЕ  
ПРЕЗИМЕ  
КРВНА ГРУПА  

 

HLA-A*   HLA-A*  
HLA-B*   HLA-B*  
HLA-C*   HLA-C*  
HLA-DRB1*   HLA-DRB1*  
HLA-DRB 3,4,5*   HLA-DRB 3,4,5*  
HLA-DQA1*   HLA-DQA1*  
HLA-DQB1*   HLA-DQB1*  
HLA-DPB1*   HLA-DPB1*  
МОИТЕ ИНФОРМАЦИИ ГИ ДАВАМ ДОБРОВОЛНО И СО СЛОБОДНА ВОЉА. ОВИЕ ПОДАТОЦИ МОЖЕ ДА БИДАТ АЖУРИРАНИ И КОРИСТЕНИ ИСКЛУЧИВО ЗА НАМЕНАТА ЗА КОЈА И СЕ ОСТАВЕНИ И СЕ НАВЕДЕНИ ВО ТАБЕЛАТА.