ПАЦИЕНТ ДОНОР
ИМЕ   ИМЕ  
ПРЕЗИМЕ   ПРЕЗИМЕ  
ДАТА НА РАЃАЊЕ   ДАТА НА РАЃАЊЕ  
ПОЛ   ПОЛ  
АДРЕСА   АДРЕСА  
ГРАД   ГРАД  
ДРЖАВА   ДРЖАВА  
ТЕЛ ЗА КОНТАКТ   ТЕЛ ЗА КОНТАКТ  
ЕМАИЛ   ЕМАИЛ  
СРОДСТВО

ПАЦИЕНТ - ДОНОР

 
 
КРВНА ГРУПА   КРВНА ГРУПА
ПОДАТОЦИ ЗА ХЛА Линк до табела ЗА хла 1 ПОДАТОЦИ ЗА ХЛА Линк до табела ЗА хла 2
ИЛИ Прикачи документ од ХЛА 1 ИЛИ Прикачи документ од ХЛА 2

МОИТЕ ИНФОРМАЦИИ ГИ ДАВАМ ДОБРОВОЛНО И СО СЛОБОДНА ВОЉА. ОВИЕ ПОДАТОЦИ МОЖЕ ДА БИДАТ АЖУРИРАНИ И КОРИСТЕНИ ИСКЛУЧИВО ЗА НАМЕНАТА ЗА КОЈА И СЕ ОСТАВЕНИ И СЕ НАВЕДЕНИ ВО ТАБЕЛАТА.

НАПОМЕНА: Според моменталните законски прописи во Турција и државите со кои ние соработуваме, за Сродство се сметадо четврто колено од двете линии. За сите други видови на донорства, решава Етичката комисија на соодветната држава.